vineri, 24 martie 2023

Dacă vrei să auzi veste bună în ziua judecății, trăiește mesajul din ziua de Buna Vestire Luca 1: 26 – 56

 


Gânduri și reflecții la sărbătoarea: „Buna Vestire”

Versiunea Bisericii Ortodoxe Române (1982)

O veste chiar bună nu are aceeași valoare pentru fiecare om. Este o veste bună când efectul ei mă prinde în mesajul ei. Dacă la televizor anunță că la ora „x” vine ministrul muncii să spună cu cât se măresc pensiile, aceasta, deși este o veste bună, dar nu pentru tot poporul, ci pentru pensionari. Pentru celelalte categorii de oameni, această veste va fi neutră,  nu le este de niciun folos.

Dacă eu acuma aud că îngerul Gavril a adus o veste bună unei tinere din Nazaret și dacă nu iau act de ea, ca să fiu și eu beneficiarul veștii primite, nu îmi va fi de niciun folos în ziua judecății, când toți oamenii vor primi o veste: pentru unii va fi de bucurie: „Veniți binecuvântații Tatălui Meu de moșteniți Împărăția” sau: „Duceți-vă de la Mine blestemaților, în focul cel veșnic”. Matei 25: 31 – 46.  

Buna vestire de azi aduce un mesaj, o veste bună, aceea că o fecioară logodită cu un bărbat, va naște un fiu prin puterea Duhului Sfânt.

Iată mai jos câteva gânduri din acest text:

- Fecioara Maria este binecuvântată între femei și nu deasupra lor.

28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.

42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.

- Fecioara Maria a primit har, o favoare de la Dumnezeu, ca toți ceilalți slujitori de pe ogorul Domnului.

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

- Fecioara Maria a născut un Fiu, care va primi doar El Domnia sau Tronul. Maria, mama Domnului nu este coregentă (nu domnește egal) cu Fiul său.

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

- Fecioara Maria este doar mama Domnului Isus, cel care este Mântuitorul lumii.

43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

Fecioara Maria recunoaște pe Dumnezeu ca Mântuitor al ei.

46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

Fecioara Maria a născut pe Domnul Isus în care este mântuire. Este singurul nume în care suntem mântuiți.

10. Cunoscut să vă fie vouă tuturor, şi la tot poporul Israel, că în numele lui Iisus Hristos Nazarineanul, pe Care voi L-aţi răstignit, dar pe Care Dumnezeu L-a înviat din morţi, întru Acela stă acesta sănătos înaintea voastră!
11. Acesta este piatra cea neluată în seamă de către voi, zidarii, care a ajuns în capul unghiului;
12.
Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi.
13. Şi văzând ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan şi ştiind că sunt oameni fără carte şi simpli, se mirau, şi îi cunoşteau că fuseseră împreună cu Iisus;
(Faptele apostolilor 4:10-13, VBOR)

 

Redau mai jos și din traducerea Cornilescu pentru comparație.

10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.

(Faptele apostolilor 4:10-13, VDCC)

 

Din această veste trebuie să înțelegem că Domnul Isus s-a născut din fecioara Maria, dar El singur este Mântuitor, în Numele Lui trebuie să ne rugăm și doar El singur este Mijlocitor între om și Dumnezeu.

5. Căci unul este Dumnezeu, unul este şi Mijlocitorul între Dumnezeu şi oameni: omul Hristos Iisus, (1 Timotei 2:5, VBOR)

 

Mi se pare că traducerea Ortodoxă este mai completă când spune: „32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

Vedeți: 32 Dumnezeu Îi va da Lui tronul, atunci noi credem că așa a făcut Dumnezeu și așa trebuie interpretat ca să fim ascultători și împlinitori ai Cuvântului Său.


26. Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,

27. Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.

29. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?

30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.

31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.

32. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.

33. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

34. Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?

35. Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.

36. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă.

37. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.

38. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.

39. Şi în acele zile, sculându-se Maria, s-a dus în grabă în ţinutul muntos, într-o cetate a seminţiei lui Iuda.

40. Şi a intrat în casa lui Zaharia şi a salutat pe Elisabeta.

41. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,

42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.

43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?

44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.

45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.

46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.

47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,

48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.

50. Şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El.

51. Făcut-a tărie cu braţul Său, risipit-a pe cei mândri în cugetul inimii lor.

52. Coborât-a pe cei puternici de pe tronuri şi a înălţat pe cei smeriţi,

53. Pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi şi pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

54. A sprijinit pe Israel, slujitorul Său, ca să-Şi aducă aminte de mila Sa,

55. Precum a grăit către părinţii noştri, lui Avraam şi seminţiei lui, în veac.

56. Şi a rămas Maria împreună cu ea ca la trei luni; şi s-a înapoiat la casa sa.

(Luca 1:26-56, VBOR)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu