miercuri, 29 decembrie 2021

Corneliu Rusu 1956 – 2021

 


Azi, 29 decembrie 2021 a plecat acasă la Domnul Corneliu Rusu, născut în anul 1956, fiind cel de-al doilea copil al fratelui păstor RusuSimion și Maria de la Baia Mare.

Domnul să mângâie familia fratelui Corneliu și pe cele trei surori ale sale: Cornelia, Elvira care i-au fost aproape în suferință și Emilia.

Pentru a vedea biografia fratelui Rusu Simion dați clic pe nume.

Pentru a vedea biografia surorii Maria Rusu dați clic pe nume.
marți, 28 decembrie 2021

Chemarea poporului baptist din 1919

 


Dumnezeu a îngăduit, în anul 1918, împlinirea marii dorințe a românilor, aceea de a se uni într-o singură țara a tuturor românilor. De această unire s-au bucurat nespus de mult și baptiștii români care au participat în număr destul de mare la Alba Iulia la evenimentul așteptat de secole.

Văzându-se baptiștii români într-o singură țară și că nu mai aveau nevoie de pașaport ca să se viziteze unii pe alții, au lucrat cu zor la un program care să fie pus în practică imediat și să vină în întâmpinarea celor ce doreau mântuirea. Fronturile pe care trebuiau să lupte erau multe: adunarea tuturor baptiștilor români într-o singură Uniune, editarea unei reviste a cultului, organizarea unui congres și altele, dar prima linie de bătaie a fost în anul 1919:

„Evanghelizarea poporului românesc”

O dorință arzătoare a poporului baptist:

„Cristos pentru Români și Români pentru Cristos”.

Redau chemarea frățietății baptiste din anul 1919

 

CHEMARE,[1]

                                    I

                             Fraților,

Războiul care a cerut atâta sânge, și din a cărui jertfă s-a făurit libertatea popoarelor, dar mai cu seamă libertatea noastră, a românilor – sosind deci ceasul dezrobirii noastre naționale, se ridică în fața noastră un munte mare de Ideal, dar în același timp și de greutăți la care sunteți chemați astăzi, a le aduce la îndeplinire pe unele, iar pe celelalte a le înlătura...

Noi, Fraților, avem un Ideal la care suntem chemați, și anume: ,,Evanghelizarea poporului românesc”, suntem deci răspunzători de acest lucru, cum îl vom face înaintea lumii, a neamului și a Domnului nostru.

Am zis că a sosit ceasul dezrobirii noastre naționale,.. se face ziuă pentru tot românul, a sosit deci și ceasul cel mare.

,,Ridicați inimile voastre tot mai sus, ... fiți plini de bărbăție, căci în numele Domnului nostru Isus vom învinge”.

Prin această chemare, voim ca toți să ne adunăm împrejurul unui drapel și să luptăm pentru cauza cea sfântă, .. iată deci chemarea: Este vorba mai întâi ca toată organizația noastră care până în prezent a fost condusă de alții, să fie de azi înainte condusă de noi. Felul de organizație cum a fost până acum nu va suferi nicio schimbare, va dobândi însă o îmbunătățire.

Centralizarea și lucrarea de evanghelizare trebuie să fie cu desăvârșire în mâinile noastre; sperăm că am ajuns la această maturitate, să putem conduce ce ni s-a încredințat.

                        II

Suntem convinși de asemenea, că în popoul nostru ales, vezi elemente puternice, deși nu cu deosebită cultură, dar cu o putere mare Ideală și spirituală pentru lucrul Evangheliei. Deci, trebuie să formăm o armată puternică – spirituală – bine organizată, bine întreținută și bine condusă.

Iată acum ce trebuie să facem toată organizația noastră a Comunității Baptiste Române. Va trebui să aibă un centru care își va avea reședința la Brașov, aici va fi Casa Centrală a tuturor lucrărilor noastre de unde se va supraveghea tot lucrul.

Acest centru format din membri ai Comunităților noastre și aleșii de conferințe se vor compune din: Un Președinte, un Vice-Președinte, un Secretar, un Procuror, un Casier și patru Controlori; aceștia sunt aleși pentru un an.

Toate Comunitățile prin reprezentanții lor cercuali, vor vărsa sumele de bani ce se vor strânge într-o anumită bancă din Brașov.

Centrul va plăti pe toți lucrătorii așa după cum va fixa conferința, salariile ce li se cuvin.

Va fonda un azil denumit: ,,Azilul Central Baptist Român” în care vor fi adăpostiți lucrătorii bătrâni.

Va clădi (construi) o casă – eventual va cumpăra o casă în care să se cuprindă: Casă de Rugăciune sau de adunare, Tipografie, Librărie, Locuințe pentru Personal și Călători, și o Școală de misiune.

Tipografia va avea un Șef tipograf, un Redactor, un Corector și lucrători.

Librăria va fi condusă de un librar și de atâtea ajutoare câte va avea nevoie.

Cancelaria de care va dispune Directorul va avea un Șef – contabil, iar lucrările de birou vor fi repartizate în 3 secțiuni:

I). Secțiunea Religioasă

II). Secțiunea.....posibil Politică (nu am putut descifra ce scrie)

III). Secțiunea Economică

 

                III.

Primele lucrări pe care le aduce la îndeplinire acest Centru vor fi:

1). Unificarea Cultului.

2) Menținerea Disciplinei.

3). Tipărirea unei foi cu caracter pur religios.

4). Tipărirea de Tractate.

5). Tipărirea și unificarea cărților de cântări.

6). Fondarea unui depozit de Biblii.

7). Fondarea unei Biblioteci.

Toate hotărârile luate, într-un cuvânt tot ceea ce va aduce la îndeplinire Casa Centrală, se va face numai cu sancțiunea conferințelor Țărești, - care rămân suverane în hotărârile lor. Centrul, deci, nu va putea lua nicio hotărâre fără de autorizația conferințelor și nici Comunitățile nu vor lua vreo hotărâre fără autorizația Centrului; astfel că, lucrând mână în mână, orice mișcare în rândurile noastre să fie cunoscută.

Nădăjduim că frații care au atâta zel în lucrul Domnului nu vor vedea în Centralizarea și Cristalizarea lucrului, decât îndeplinirea Idealului celui Mare.

Încheiem dorind din toată inima ca să vedem cât mai curând adus la îndeplinire – ceea ce cu toții o dorim din tot sufletul, adică: ,,Cristos pentru Români și Români pentru Cristos”.[1] AUBR Fond Corespondență I, D 04 Corespondență cu Ministerul Cultelor privind libertatea religioasă 1920-1929, file 42 – 44.

joi, 23 decembrie 2021

Podoaba de afară și cea lăuntrică, pe care ne axăm? O cercetare de Sărbători

 

Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său Sfânt, ajuntându-ne să distingem valorile Lui, de valorile dușmanului său care înșală prin minciună omenirea. Cu ocazia sărbătorilor să ne bucurăm de ce se bucură Dumnezeu, atunci vom fi fericiți.

3. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor,
4. ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu.
(1 Petru 3:3-4)

Mă bucur mult de Nașterea Domnului Isus și doresc ca împreună să ne bucurăm lăudându-L pe Dumnezeu care ne-a dat un așa mare Dar. Mă bucur de cântările frumoase de Crăciun cântate în biserici de orice confesiune, de oameni simpli, de cântecul artistului care cântă la înălțime. Frumos, ce pot să spun, act artistic de valoare, dar nu știu dacă este spre slava lui Dumnezeu. Nu înțeleg dacă se are în vedere Nașterea Domnului sau actul artistului. Ar trebui Dumnezeu înălțat după modelul îngerilor:

13. Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:
14. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
(Luca 2:13-14)

Sunt iar în derută uitându-mă la aranjamentele din interiorul bisericilor unde sunt programe speciale de Crăciun, mi se pare prea multe lumini, prea mare împodobire, brad, obiecte decorative, multă opulență, ce izbește privirea și încântă firescul din noi.

În Vechiul Testament, când mânia lui Dumnezeu era în desfășurare asupra poporului lui Dumnezeu, poporul se întrista și nu-și punea podoabele.

 4. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toţi s-au întristat şi nimeni nu şi-a pus podoabele pe el. (Exodul 33:4)

Azi, când întreaga lume suferă pedeapsa și mânia aprinsă a lui Dumnezeu și noi oamenii nu încetăm cu păcatul, nu ne smerim înaintea lui Dumnezeu prin pocăință, ba mai mult, împodobim exteriorul ca să credem că nu este nicio tulburare și necaz în popor, mi se pare greșit.

Dumnezeu nu se uită la ce izbește ochiul omenesc, la ce îți ia privirea, ci la inimă, pentru că inima este centrul care dă tonul în umblarea noastră.

7. Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7)

Prietenii mei dragi, care citiți ce scriu și postez, sărbătoarea este în cinstea Domnului, pe El trebuie lăudat, că s-a smerit în fața noastră ca să ne câștige pentru El. Fii interesat de Copilul Isus care a venit să ne smulgă din acest veac rău cu aparențe înșelătoare de bucurie și fericire și trăiește după sfatul blând și clar scis în Sfânta Scriptură și vei fi mântuit.

Copilul Mântuitor s-a născut în grajd, l-a culcat în iesle pe fân sau paie, ce erau, opulența de azi din biserici este un fals, induce în eroare, credem o minciună care ne va aduce pierzarea.

Podoaba noastră să fie aceea a sfințirii în inima noastră a Domnului Isus. Cât de mult m-am ocupat de această lucrare?

15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeţe şi teamă,
16. având un cuget curat, pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău.
(1 Petru 3:15-16)

 

Domnul să ne ajute să nu uităm de unde vine fericirea, din alegerea valorilor și valorile lui Dumnezeu sunt: smerenia, blândețea, dragostea, iertarea și altele.

De sărbători vă urez o ascultare deplină de Dumnezeu.

 

3. „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
4. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi!
5. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul!
6. Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi săturaţi!
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
8. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
9. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!
10. Ferice de cei prigoniţi din pricina neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor!
11. Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
12. Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi.

(Matei 5:3-12)

 

luni, 20 decembrie 2021

Invitație specială cu ocazia Nașterii Domnului

6. Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.
7. El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
(Isaia 9:6-7, VDCC) 18. Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt.

19. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii, de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns.

20. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis: „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă-ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt.

21. Ea va naşte un Fiu şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale.”

22. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice:

23. „Iată, fecioara va fi însărcinată, va naşte un fiu şi-I vor pune numele Emanuel”, care, tălmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.

24. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului; şi a luat la el pe nevastă-sa.

25. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu. Şi el i-a pus numele Isus.

(Matei 1:18-25, VDCC)

joi, 16 decembrie 2021

Gașpar Vasile 1901 – 1979 din Greceanca

 


Fratele Vasile Gașpar s-a născut în ziua de 10 ianuarie 1901 în localitatea Greceanca, județul Buzău. Părinții fratelui se numeau Vasile și Dumitra, de naționalitate și origine română.

Urmează cursurile școlii primare în localitatea natală.

A făcut parte din contigentul 1921 fiind recrutat de Cercul Teritorial Buzău și rămâne la vatră cu gradul de caporal.

Se întâlnește cu Domnul Isus și se decide să-L urmeze, așa că este botezat în Biserica Creștină Baptistă din Brașov la 24 septembrie 1921.

 În anul 1923 se mută de la Brașov la București și frecventează Biserica baptistă condusă de Constantin Adorean. Se înscrie la Seminarul Teologic Baptist din București și în ziua de 12 mai 1928 primește diploma de absolvire semnată de directorul Everett Gill și secretarul Lucașa Sezonov.

 În Birjarii Vechi, se căsătorește cu sora Sofia Sezonov (1904 – 1961) din Cogealac, fiica fratelui Adam Sezonov.

În ziua de 13 mai 1928 fratele Vasile Gașpar este ordinat ca păstor la Biserica Creștin Baptistă din București, bulevardul Basarab, 56 A. Comisia de ordinare a fost compusă din frații: Constantin Adorean, Ioan Branea și Jan Staneschi.

În anul 1929 frații din conducerea Uniunii îl trimit pe fratele Vasile Gașpar ca păstor la Brăila, unde pastorul Bisericii Creștine Baptiste din Brăila, Bododea Ioan absolvent al Seminarului Teologic Baptist din București promoția anului 1924, trece la penticostali și astfel biserica se rupe prin trecerea altor baptiști la penticostali. Fratelele Vasile Gașpar face cercetări în rândul noii grupări penticostale și scrie împreună cu Titi Oprescu cartea: „Rătăcirea Penticostalilor sau penticostalismul în lumina Scripturii și a științei” tipărită la Brăila în anul 1929 și care costa 20 lei bucata. Prefața este semnată de Adam Sezonov la 5 aprilie 1929. Dar mișcarea penticostală l-a atras și pe el, așa că în 1930 trece și dumnealui la penticostali.

 Fratele Vasile Gașpar, trimite o scrisoare fratelui Cocuț Ioan care făcea parte din Comitetul Uniunii, această scrisoare fiind discutată în cadrul Comitetului în zilele de 10 – 11 decembrie 1937 la Brașov.

Propunerea făcută de Vasile Gașpar, în calitate de președinte al Cultului Penticostal, este ca baptiștii și penticostalii din țară, să se unească, punând următoarele condiții: bisericile penticostale să devină biserici baptiste, în serviciile cărora să se respecte doctrina și rânduiala baptiștilor.

Răspunsul dat fratelui Vasile Gașpar printr-o rezoluție a fost următorul: ,,Uniunea Baptistă nu găsește oportun timpul acum să se discute despre această unire, dar fiecare penticostal poate fi reprimit în cea mai apropiată biserică baptistă dacă mărturisește că a primit pentru sine doctrina și orânduiala din bisericile noastre”.

 La redeschidera Bisericilor Creștin Baptiste din luna noiembrie 1944, fratele Vasile Garoiu se adaugă bisericii din Basarab în calitate de pastor și slujește până în noiembrie 1948, în acest interval oficiind șapte servicii de botez.

Odată întrată în vigoare legea comunistă a cultelor prin ordinul de ministru Nr. 74.233 din 18 februarie 1948 își semnează datele personale ca fiind pastor Baptist la biserica din Titulescu.

La Congresul Cultului din zilele de 27 – 28 octombrie 1945 ținut la Arad este ales în Comitetul Uniunii ca censor.

Scrie la revista cultului ,,Îndrumătorul Creștin Baptist” diverse articole, în 1946 „Puterea Evangheliei”, „Isaia 53 citit ca pentru sine” etc.

Participă în zilele de 14 și 15 septembrie 1946 la Congresul Regional al Bisericilor Creștine Baptiste din vechiul Regat. Prezintă un raport cu problema misiunii în țară și mai ales în Vechiul Regat și lipsa de păstori. A ținut o predică uimitoare care a zguduit pur și simplu  audiența trezindu-i din amorțeală pe toți cei prezenți.

La deschiderea anului școlar 1947/1948 fratele Vasile Garoiu face parte din corpul profesoral și la festivitatea de deschidere este cel care cere binecuvântarea peste programul festiv.

În ziua de 4 iulie 1948 oficiază o căsătorie religioasă în Biserica Creștin Baptistă din Coțofenești, Prahova.

În zilele de 23 – 24 octombrie 1948 se ține la Buteni Primul Congres al Cultului Creștin Baptist din Republica Populară Română și fratele este din nou ales ca și censor.

În ziua de 12 martie 1949 participă în Vălenii de Mune la o cununie ținută în biserica baptistă de acolo.

După anul 1950 trece din nou la penticostali ca păstor. Fratele Vasile Gașpar a fost condamnat în anul 1964 la trei ani de închisoare fiind acuzat de „uneltire contra ordinii sociale”.

În predicile sale din biserică sau de prin exterior, prin parcuri și grădini publice, dovedea multă îndrăzneală, afirmând aproape de fiecare dată că:

…dacă nu există Dumnezeu și te pocăiești și trăiești după cum cere Scriptura, nu ai să pierzi, dar, dacă nu te pocăiești, și există totuși Dumnezeu… atunci nu vei avea cum să mai scapi din focul iadului!

În anul 1979 fratele Vasile Gașpar este chemat de Domnul acasă în veșnicie.

Surse:

Ilie Pop

Livius Ban

Mihai Ciucă

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Îndrumătorul Creștin Baptist

miercuri, 15 decembrie 2021

Bâha Pavel 1907 - ? din Visag

 


Fratele Pavel Bâha s-a născut în ziua de 8 februarie 1907 în localitatea Visag din județul Severin (azi Timiș). Părinții se numeau Gheorghe și Iuliana, agricultori de naționalitate română.

Face șase clase primare în localitatea natală și doi ani la Seminarul Teologic Baptist din București.

De tânăr aude Cuvântul Domnului predicat de fratele Enașcu Vasile din localitatea Potoc și se hotărăște să-L urmeze pe Domnul Isus. Este botezat în anul 1927 la vârsta de 20 de ani și face parte din Biserica Creștină Baptistă din Visag.

Este contigentul anului 1929 și este încorporat de Centrul de recrutare Severin, în localitatea Lugoș la Regimentul 13 Călărași de unde și rămâne la vatră cu gradul de caporal.

În anul 1933 pe când era necăsătorit, dar nevoia de predicatori era mare, fratele Pavel Bâha este ordinat ca predicator atât pentru Biserica Baptistă Creștină din Valeapai, județul Caraș-Severin, cât și pentru bisericile din localitățile vecine. În acest cerc erau 97 de membri și 33 de aparținători.

Anul ordinării fratelui Pavel Bâha este și anul care stă sub semnul marilor încercări. În ziua de 29 august 1933 în Biserica Creștin Baptistă din localitatea Sacoșul Mare, fratele conduce un serviciu de botez în care 10 persoane făceau legământ cu Domnul. La acest botez a fost prezent și fratele Fânață Teodor, redactorul revistei „Pacea” dar și peste 2000 de persoane venite din toată zona. Atunci când adunarea s-a deplasat de la Casa de Rugăciune spre apă, pe ulițele satului, jandarmii care voiau să-i împrăștie pe cei prezenți au tras cu focuri de armă, dar mulțimea și-a continuat pașnic drumul spre apă. Adunarea avea autorizație pentru acest eveniment iar Dumnezeu a binecuvântat și prin faptul că oamenii din localitate au condamnat comportamentul nedemn al jandarmilor.

La Conferința Tineretului ținută la Curtici în ziua de 16 septembrie 1933, fratele Pavel Bâha, este ales Președinte al Școlii Duminicale din Banat și va întocmi întregul program (de Școală Duminicală) pentru tineret.

Chiar în anul ordinării sale se confruntă cu un caz destul de greu pentru acea vreme, întrucât baptiștii erau făcuți vinovați de toate relele ce se abăteau peste oameni. În ziua de 24 decembrie 1933 trebuie să predice la moartea unei fetițe care făcea parte din familia Vancea, despre care oamenii ziceau că i-a pedepsit Dumnezeu pentru că s-au pocăit. Fetița se numea Persida. La această înmormântare a participat multă lume și a mai predicat fratele Nicolae Lighezan, din Vermeș.

Nu trece mult și în ziua de 18 februarie 1934 parcă se repetă istoria, când este chemat la Domnul un tânăr în vârstă de 28 de ani, Ioan Bandu. La această înmormântarea au venit oameni din 11 localități fiind prezent și fratele Ioan Socaciu, președintele Uniunii Bisericilor Baptiste din România.

În ziua de 23 septembrie 1934 se căsătorește cu Maria, născută Vancea iar Domnul îi binecuvintează cu o fată.

Pe anul 1935 fratele Pavel Bâha întocmește lecțiunile biblice pentru tineret și le publică în revista „Pacea”.

De asemenea, fratele Pavel Bâha scria articole pentru revista ,,Pacea”. În anul 1935 scrie articolul intitulat „Învierea”. În anul 1939 scrie un alt articol interesant „Sângele lui Hristos” în care oferă referințe biblice în lucruri ce se fac prin Sângele Domnului. În revista „Glasul Adevărului” avea articole și sfaturi biblice pentru viața zilnică a credinciosului. „Cum este Împărăția lui Dumnezeu”, „Ce este Iubirea?”, „Caracterul Lui Cristos ” și alte articole nu numai interesante dar și  folositoare.

A doua zi de Crăciun a anului 1941 este alături la serbarea ținută de Biserica Creștină Baptistă din Vermeș care a găzduit acest moment special din viața bisericii.

Fratele Pavel Bâha era invitat de alți frați lucrători din zonă, ca să predice Evanghelia mântuirii la unele evenimente precum: botezuri, înmormântări, serbări ale tineretului baptist etc.

Informațiile despre viața și activitatea fratelui Pavel Bâha se opresc în anul 1941, și de aceea rog pe cei care dețin alte amănunte biografice, oricât de puține ar fi ele, să-mi comunice care sunt acelea, pe blogul personal. Vă mulțumesc anticipat.

Surse:

Ioan Bunaciu

Arhive

Farul Creștin

Glasul Creștin

Pacea

marți, 14 decembrie 2021

Barbu Constantin ? - 1939 și Biserica Baptistă din Ramna

 

În anul 1919 la Biserica Creștină Baptistă din Ramna, județul Caraș, în ziua de Rusalii a avut loc un botez ținut de fratele păstor Dumitru Drăgilă din Lugoj.

În localitatea Ramna erau 11 baptiști în anul 1923.

În ziua de 13 decembrie 1925 are loc în Biserica Creștină Baptistă din Ramna, județul Caraș, căsătoria fratelui Aurel Lighezan, fiul fratelui păstor Nicolae Lighezan, din localitatea Vermeș, cu sora Maria Achim, din biserica locală. Programul a fost condus de fratele Ioan Pop din localitatea Gerteniș, județul Caraș.

Biserica Creștină Baptistă din Ramna, județul Caraș a inaugurat deschiderea casei de rugăciune în ziua de 14 octombrie 1935. Această casă de rugăciune a fost zidită de doi frați și câteva surori. Programul sărbătorii a fost condus de fratele Pavel Bâha, ajutat de frații: Ioan Pop, Ieftimie, Ioan Gruia și Dragoescu. Acești doi frați care au construit casa de rugăciune se numeau Achim Secoșan și Constantin Barbu, care au mers pe la bisericile din jur ca să ceară ajutor și Domnul le-a dat și casa de rugăciune s-a construit.

Fratele Constantin Barbu a fost un harnic slujitor, a lucrat cu râvnă și curaj ca să poată construi o casă de rugăciune.

Vrednicul lucrător în ziua de 9 februarie 1939 este chemat acasă la Domnul în odihna veșnică a lui Dumnezeu, lăsând pe pământ o biserică vie cu un bun potențial de a fi o cetate așezată pe munte.

La serviciul de înmormântare au predicat mai mulți frați. Programul a fost condus de fratele păstor Nicolae Lighezan, ajutat de frații: Pop Ioan, Pavel Bâha și Arpad Erabek care a vorbit din cuvântul Domnului la groapă. Au participat frați din șapte comune la acest eveniment.

Surse:

Ioan Bunaciu

Farul Creștin

Farul Mântuirii

Pacea

Restituiri Bănățene

luni, 13 decembrie 2021

Fred Townley Lord al VIII-lea președinte al Alianței Mondiale Baptiste 1950 – 1955

 


Cei 44,800 de delegați prezenți la al optulea  Congres Mondial Baptist: la Cleveland, august  31 – 14 septembrie 1950 au ales ca președinte pentru cinci ani pe Fred Townley Lord. Baptiștii din România nu au avut niciun delegat, dar nici celelalte țări ocupate de sovietici.

Mai jos redau o scurtă biografie a noului președinte:

Fred Townley Lord – 1893 – 1967

Cu o ținută impresionantă și amabil, debordând de o veselie molipsitoare, bazându-se pe o credință puternică, Fred T. Lord a fost Președintele Alianței Baptiste Mondiale, vreme de 5 ani, 1950-1955.

S-a născut în anul 1893 în familia unui morar din Lancashire (Marea Britanie), un credincios baptist devotat. Lord a primit o bursă la Universitatea Manchester iar apoi a plecat la studii în Londra, unde în lucrarea sa finală de doctorat analiza concepția creștină asupra sufletului și a trupului.

El a păstorit biserici orașul Ipswich, în West London și în Coventry, înainte de a merge la Biserica Baptistă Centrală ,,Bloomsbury” din Londra în anul 1930.

În timpul primului război mondial s-a oferit ca voluntar în cadrul Serviciilor Armatei ca și lector. A deținut multe funcții ca și președinte, inclusiv al Uniunii Baptiste și al Uniunii Britanice a Școlilor Duminicale. Cu toate acestea și-a făcut timp să și scrie. A fost editorul revistei ,,Baptist Times” începând din 1941 până în 1956. De asemenea a activat în radio și mai apoi în televiziune, având un rol într-un film religios ,,Spirit generos”.

În calitate de președinte al Alianței Baptiste Mondiale, Lord a călătorit ult mai mult decât ceilalți deținători ai acestei funcții și a ținut discursuri la fel de multe. Revista baptistă din statul Georgia spune despre el: ,,De când a venit  ajuns în Atlanta, a ținut 105 de discursuri în aproape 70 de zile. El predica liber, improvizând, uitându-se de foarte puține ori pe notițe; putea fi profund, provocându-și ascultătorii să-și dăruiască gândurile nu doar voința în slujba lui Cristos.

După ce s-a retras din slujirea bisericii Bloomsbury, Lord a fost invitat ca și profesor vizitator la Universitatea Furnam, universitate Baptistă din Carolina de Sud.

sâmbătă, 11 decembrie 2021

Maria Iuga 1933 – 2021, o mamă credincioasă a sfârșit alergarea

 

Sora Maria Iuga s-a născut în anul 1933 în localitatea Săliștea de Sus, județul Maramureș, o zonă pitorească de excepție.

Pe aceste meleaguri, după anul 1918, a început să se predice Evanghelia așa cum ni s-a dat de Domnul Isus Cristos și mulți oameni au acceptat chemarea de a urma calea cea sfântă, trasată de Domnul Isus.

Pe când era fecioară în casa părinților săi, Maria Iuga (nume Iuga și de fată) se îndrăgostește de Domnul și face legământ de credință în apa botezului în anul 1955.


În anul 1956 se căsătorește cu fratele Mihai Iuga și Domnul le-a dăruit 4 copii: Mihai, născut în 1956, Ioan 1959, Viorel 1962 și Romică 1968.


În vremea când copiii au venit pe lume, în țara noastră s-a instalat un sistem comunist diabolic care nega existența lui Dumnezeu, dar mama Maria și-a educat în cei șapte ani

acasă copiii, în așa fel ca să nu cedeze atunci când vor fi la școală și vor învăța diferit de ce au auzit acasă. Fratele Mihai era angajat la CFR, pe lângă aceasta era și diacon ordinat, așa că activitatea dumnealui în familie era mult diminuată, dar mama Maria și-a îndeplinit bine slujba de mamă și copiii ei au rămas credincioși Domnului.

Nu a abandonat lupta când copiii ei erau la casele lor, ci îi aducea în fiecare zi înaintea Domnului, ca să îi păzească, să-i ferească de rău și ispite și se ruga fierbinte pentru toți. Avea dar de povestit și nepoții erau bucuroși să meargă la bunica, ca să se bucure de toate beneficiile de la țară, dar și de prezența bunicii Maria.

Am primit un mesaj înalt, ce exprimă înălțimea credincioșiei acestei credincioase, care a fost conștientă până în ceasul plecării la Domnul.

 

„Dragilor, am fost la Moașa. Situația clinică e critică. E in continuare pe masca de oxigen cu rezervor, saturatiile sunt in jur de 80. Ea spune ca se simte mai bine aici decât acasă, dar că nu mai vrea să se întoarcă aici acasă, ci să meargă Acasă. E plină de pace și abia așteaptă să se întâlnească cu Domnul Isus. I-am spus că se va întâlni și cu Moșu și a zâmbit, după care a zis: oare o sa îl recunosc? Dar am văzut multă speranță în ea și în sufletul ei.

E îngrijită bine. Asistentele sunt foarte drăguțe, colegele de salon o încurajează și o motivează să mănânce și să bea apă. Moașa, în schimb abia așteaptă să meargă Acasă. E nerăbdătoare chiar. A zis să ne rugăm doar să fie o trecere lină și să vă transmit că ne vedem sus în ceruri la Domnul Isus.

O colega de salon îi încarcă telefonul și va avea baterie până mai târziu, dar nu poate vorbi mult că obosește. Ea spune că în afară de faptul că e slăbită, nu o doare sau deranjează nimic.

Am asigurat-o de bucuria că e parte din familia noastră și că suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru ea.

Nu vă pot da speranțe mari momentan, decât că e plină de pace și liniște. Vom vedea cum evoluează lucrurile clinic, fizic.”

Și lucrurile au evoluat în favoarea surorii Maria care a fost mutată de la suferință la bucurie cu Stăpânul ei.

Pentru cei rămași dorim binecuvântarea Domnului să vă însoțească veșnic.

         15. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El.
                                   (Psalmii 116:15)

La mulți ani Prodocens Media și multă încredere în Domnul, Cătălin Vasile!


Dumnezeu a pus în mintea fratelui Cătălin Vasile înființarea unei platforme media și tot Dumnezeu l-a ajutat să pună în practică acest proiect de transmitere a valorilor creștine autentice.

Azi, la ceas aniversar de șapte ani, pot să-i transmit fondatorului Prodocens Media, Cătălin Vasile, că cel care i-a dat ideea, l-a ajutat să o realizeze și l-a condus zi de zi, singurul care poate face și în continuare acest lucru. Dumnezeu nu este om și nu ajută ca un om, pentru că atunci când fratele Cătălin a ajuns în punctul în care și-a zis: „este prea greu, de ce m-am înhămat la o lucrare atât de grea, de costisitoare, nu mai pot”, Dumnezeu i-a adus pacea, încrederea, zâmbetul și a continuat ce a început. Noi oamenii, suntem înșelători, nu avem putința de a fi alături de semenul nostru când are nevoie de ajutor, pentru că fiecare din noi așteaptă un ajutor care doar de la Domnul vine.

 Prodocens Media și Cătălin Vasile nu sunt o sursă de scandal pe firmamentul masmedia, de aceea se vede mai puțin. Scandalul, exagerările duse la extremă, chiar minciunile perpetuate ca adevăr, prind excelent la public, pentru că vrem ceva mai mult, mai senzațional și ne mișcă sistemul nervos, care la adevăr nu tresare. Adevărul Scripturii nu produce senzație, adrenalină și de aceea nu este căutat și ascultat. Prodocens Media și Cătălin Vasile s-au ferit în cei șapte ani de viață, de lucruri care ar atrage publicitate și o audiență mult mulțumitoare sau uimitoare și au rămas la cele smerite, la adevăr și lângă adevăr.

Se pare că este normal ca în societatea noastră secularizată, în care credința celor mulți a murit, dragostea de care ne vorbește Domnul Isus s-a răcit, pasiunea pentru Dumnezeu este transformată în pasiune pentru ego-ul meu personal, cum să te mai uiți la o emisiune care promovează un curent contra curentului lumii? Tăvălugul secularismului parcă spulberă totul în cale, dar nu va putea spulbera cu niciun chip pe deplin și perfect adevărul lui Dumnezeu.

Șapte ani de trudă din partea fratelui Cătălin Vasile, nu sunt zadarnici, a făcut ce trebuia, iar eu și tu, cititorul meu drag, să-l sprijinim să continue, să nu se stingă o lumina ce încă mai luminează și să ne rugăm Domnului pentru acest om și slujba lui, ca să fim parte cu el la lucrarea de slujire în via Domnului. Rugăciunea noastră perseverentă va întări lucrarea și omul din spărtură.

La mulți ani Prodocens Media și mult curaj Cătălin Vasile!

Pastor Vasile Bel

Rohia 11 decembrie 2921

miercuri, 8 decembrie 2021

Dragu Petru 1919 - ? din Bolvașnița

 


Dragu Petru s-a născut în 17 august 1919 în localitatea Bolvașnița, județul Caraș-Severin. Numele părinților este Ioan și Eufrosina, de naționalitate română.

A studiat la școala generală, apoi a studiat la o școală profesională și 4 ani la Seminarul Teologic Baptist din București, pe care l-a absolvit în anul 1959. A fost o promoție de 41 de studenți seminariști.

Între anii 1938 – 1957 lucreză ca tăbăcar în Caransebeș.

S-a botezat în 31.08.1947 în localitatea Caransebeș, s-a  căsătorit cu sora Maria, din Caransebeș și au avut împreună trei copii.

A fost păstor la Biserica Creștină Baptistă din Baia Mare între anii 1957-1962 și 1965-1970. În 1962 se angajează la T.R.C. Maramureș, unde lucrează un an (1963), de unde se angajează ca magazioner principal la Spitalul Unif. Baia Mare și lucrează până în 1967, când se angajează iar ca păstor.

Fratele a fost păstor în cea mai grea perioadă, pentru că în mandatul dumnealui s-a demolat clădirea bisericii de pe strada Gării nr. 11, care devine strada Unirii nr. 11. Demolarea era imposibil de evitat, pentru că a început un plan de sistematizare și s-au trasat viitoarele bulevarde ale orașului. Gara a fost mutată  și nu se putea recupera, doar despăgubirea ce se dădea  fiecărei familii expropriate, care era fixată de un evaluator al statului comunist şi care nu putea fi în favoarea proprietății private, ci în favoarea statului. Clădirea avea doi proprietari, deși era proprietatea  bisericii baptiste, s-a considerat că și pastorul care avea domiciliul  tot la acea adresă, str. Uniri  nr. 11, este locatar al imobilului.

Autoritățile locale discută direct cu Uniunea Comunităților Creștine Baptiste din București, nu cu biserica și păstorul ei. În data de 09 Mai 1962, Sfatul Popular al Oraşului Regional Baia Mare, Secțiunea Gospodăriei Comunale, prin adresa  Nr.17526/1962 trimite o informare către Uniunea Baptistă, în care se cere să se trimită un delegat din partea Uniunii, iar dacă nu se poate să îl împuternicească pe pastorul Dragu I. Petru, care locuiește în acel imobil, iar de nu se va delega nimeni, actele se vor întocmi în lipsă. Semnează șeful secțiunii, Szabo Alexandru și inginerul principal Popescu Ioan.

În data de 14 Mai 1962, documentul este înregistrat la Uniune sub numărul 409. Uniunea  acceptă ca păstorul Bisericii să fie împuternicitul Uniunii, așa că în data de 19 Mai 1965, în fața autorității Sfatului Popular, se face o declarație prin care Uniunea se declară de acord cu exproprierea în favoarea statului. Despăgubirea era conformă cu H.C.M  Nr.1676/1959 și nu se putea negocia nimic. Ce este foarte important este obligația statului de a  da o locuință corespunzătoare locatarului bisericii, dar nu i se face nicio promisiune, poate doar verbal, cum reiese din alte documente. Fr. Dragu trimite răspuns Uniunii prin scrisoarea nr. 88 din 19 Mai 1962, prin care anunță ca a dus la îndeplinire mandatul dat de Uniune și a semnat în urma „tratativelor duse”. Totuşi, fratele a primit apartament imediat,  iar biserica s-a adunat la casa de rugăciune a baptiștilor maghiari.

Dacă mă poate ajuta cineva cu mai multe informații, vă rog să mi le trimiteți.

Surse:

Petrică Grel

ArhiveAnul 1957 botez la râul Pogonici
Botezător...Dragu Petru.
Candidat...Maria Gârboni (Spunei)
mama mea .G.S.


1957                                 În drum spre ŕâu ..peste Pogonici ..pe podul cel vechi de lemn ..1957.    

marți, 7 decembrie 2021

Al optulea Congres Mondial Baptist: Cleveland, august 31 – 14 septembrie 1950

 


 

Acest Congres s-a ținut mai repede decât trebuia, cu doi ani. Cel de-al șaptelea Congres al Alianței Mondiale Baptiste s-a ținut la Copenhaga în zilele de 29 Iulie – 3 august 1947. Am căutat să găsesc, dar puținele informații ce le-am găsit, nu au prezentat acest decalaj de dată. La acest Congres, baptiștii români nu au avut delegație și se pare că nicio țară ocupată de comuniștii sovetici după cel de-al Doilea Război Mondial. Fred T. Lord a fost ales Președintele Alianței Baptiste Mondiale, vreme de 5 ani, între anii 1950-1955.

Materialele care le prezint azi, sunt luate din „The Baptist Herald” și vi le ofer spre lecturare cu mare drag.

 

Marele Congres Baptist din Cleveland

   Atunci când reprezentanți ai 18.000.000 de baptiști, cea mai mare comunitate evanghelică de pe pământ, se strâng laolaltă din toate ținuturile și națiunile, acesta este într-adevăr un mare eveniment, care necesită atenție promptă din partea fiecărui Baptist. O astfel de întrunire a Alianței Baptiste Mondiale va avea loc în Cleveland, Ohio în perioada 22 – 27 Iulie 1050.

  Dorim să reamintim tuturor fraților importanța și semnificația acestui eveniment și îndemnăm pe toți membri noștri să facă un efort și să participe la Congres.

Acesta este cel de al optulea congres al Alianței. Mulți dintre noi au participat și la celelalte sesiuni din anii trecuți. În această vară toți ochii vor fi îndreptați către Cleveland unde sunt așteptați între 20 și 30 de mii de Baptiști.

Deschiderea oficială va avea loc sâmbătă, 22 Iulie la ora 2 (14.00) în Sala mare a Auditoriului din Cleveland. La orele 17 pastori, laici, femei și tineri se vor aduna în formație într-un loc  prestabilit pentru marea paradă stradală. Se pot alătura acestei parade și alți invitați. Vor patrula și 10 efective de poliție, alături de preoți protestanți, oficiali ai Alianței , precum și reprezentanți ai tuturor convențiilor Baptiste, etc., toată suita făcând parte din această paradă a ,,Credinței și a Libertății”, în timp ce depunem mărturia credinței în fața națiunii noastre.

Parada  se va îndrepta spre stadion unde la ora 19 va avea loc marea întâlnire. Anticipăm că 75.000 de oameni se vor aduna în acest loc. Este așteptat și  Președintele Truman. Marele tenor, Roland Hayes, va cânta. Un mare cor  de 5.000 de voci  ne va conduce în cântare. La apelul nominal se vor înscrie 52 de națiuni care se vor prezenta în costumele lor naționale și vor defila în fața președintelui S.U.A. Duminică seara 10.000 de tineri baptiști  se vor întâlni într-un serviciu de închinare iar corul tineretului va împodobi adunarea. Dl. Sorenson din Suedia va lua cuvântul. Marți seara într-un spectacol extraordinar intitulat ,,Lumina Libertății” și cu participarea a 1,500 de persoane, se va trasa din punct de vedere istoric contribuția baptiștilor la libertatea mondială. Duminică după-amiază Dr. C. O. Johnson va transmite discursul său în calitate de președinte. Apoi cinci vorbitori de pe cinci continente vor vorbi timp de 5 minute fiecare.

Marți după-amiază, în marile săli ale Bisericii Baptiste Euclid Avenue, femeile Cleveland-ului vor da o recepție pentru toate doamnele care fac parte din Alianță. Joi seara va avea loc marea încoronare la care vor ține discursuri Dr. Theodore Adams din Richmond, Virginia și Dr. Townley, Lord al Angliei. Corul leton de 100 de voci va cânta pe parcursul Congresului. O serie de conferințe ținute pe secțiuni vor avea loc în diferite săli de auditoriu din întregul oraș, în după amiezele de luni și marți.

 

Ecouri ale Congresului Baptist

Câteva  date și informații despre Congresul Mondial Baptist ținut în Cleveland, Ohio

Un material pregătit de Martin L. Leschner, editorul revistei din referință

·       Programul elaborat de 40 de pagini al Congresului Mondial Baptist s-a epuizat în totalitate. Înt-adevăr, acesta este un suvenir de neprețuit pentru cei care se găsesc în posesia lui. Conține câteva fotografii reușite ale Dr. C. Oscar Johnson și Dr. Arnold T. Ohrn, pe lângă acestea putem citi un scurt istoric al orașului gazdă, Cleveland, o listă de 56 de imnuri religioase și bineînțeles, programul oficial al Congresului. În mod special este interesant de citit, un scurt articol care redă pe scurt discursul ținut de Dr. D. R. Shape , intitulat ,,Ora Speranței”. De asemenea în această broșură de 40 de pagini este  prezentată și o listă a ,,Personalităților” participante la Congres, ce conține 100 de nume din întreaga lume.      

·       Dr. C. Oscar Johnson, președintele Congresului Baptist Mondial din ultimii 3 ani, este o persoană carismatică și cu un fascinant simț al umorului. Avea mare dreptate  atunci când a făcut remarca plină de umor: ,,Singurul lucru pe care îl avem deschis în acest Congres este sistemul de ventilație transversală”, într-una din zilele fierbinți de iulie, atunci când ventilația nu funcționa. Ciocănelul pe care l-a folosit la prezidiu, a fost un cadou din partea fraților baptiști din Costa Rica, America Centrală și a fost făcut din diferite tipuri de lemn.

·       În 23 iulie, duminică după-masă, înainte de a-și ține discursul în calitate de președinte al onoratei întâlniri i-a fost dăruit un ceas cu diamante, cadou din partea colegilor pastori ai bisericii din St. Louis (A Treia Biserică Baptistă) unde slujește ca și păstor.

·       Dr. F. Townley Ford, noul președinte al Alianței Baptiste Mondiale, este pastorul savant și versatil al Bisericii Baptiste Bloomsbury din Londra, Anglia și editor al revistei ,,Baptist Times”. În afară de asta el a fost de două ori președinte al Uniunii Baptiste Naționale a Școlii Duminicale Britanice și fost președinte al Uniunii Baptiste din Marea Britanie. Recent, el a fost personajul central au unui film intitulat ,,Spirit generos” produs fiind de către o companie creștină britanică de film.

·       Domnia sa a vorbit în cadrul sesiunii de marți seara, 1 august, de la azilul Green Lake, din Wisconsin. Acesta împreună cu frații baptiști britanici vor fi gazdele următorului Congres Baptist care va avea loc în anul 1955, în Londra, capitala Marii Britanii.

·       Duminică, 23 iulie, un total de 128 de pastori baptiști de pe întregul glob pământesc au umplut amvoanele bisericilor baptiste din orașul Cleveland și din împrejurimi.

·       Pe durata întregii săptămâni dedicată Congresului s-au desfășurat fie integral sau parțial 52 de programe radio inițiate de reprezentanți ai Alianței Baptiste Mondiale.

·       Numărul de participanți înregistrați, într-un fel sau altul (pastori, laici, invitați etc.) s-au anunțat a fi 44,800 de suflete, un număr demn de un așa mare eveniment.

·       Acoperirea în presă a tuturor sesiunilor derulate pe parcursul întregului Congres a fost condusă de domnul Don Boles, care a dobândit faimă și apreciere în urma întîlnirii de la Amesterdam, care a avut loc cu prilejul formării Consiliului Mondial al Bisericilor în anul 1948.

·       În perioada 17 – 21 iulie în Cleveland, Ohio s-au ținut 7 conferințe premergătoare Congresului, în biserica ,,Avenue Euclid”. Acestea au avut rol organizatoric după cum urmează:

1.    Statutul libertății religioase, comisia fiind condusă de Dr. Stanley J. Staber din New York;

2.    Statutul cu privire la evanghelizare și viața bisericii, comisia avându-l ca președinte pe Rev. Henry Cook din Londra, Anglia;

3.    Statutul privind justiția socială, comisia desemnată fiind condusă de Dr. Benjamin Mayo, din Atlanta, Georgia;

4.    Statutul privind activitățile misionare ale Baptiștilor, comisia responsabilă avîndu-l în frunte pe Dr. Elmer A. Fridell din New York;

5.    Comisia care se ocupă de mișcările religioase contemporane (actuale) fiind condusă de Dr. W. O. Carver din Louisville, Kentucky;

6.    Comisia ce se ocupă de doctrina bisericii, este prezidată de Dr. George Gilmour din Hamilton, Ontario (Canada);

7.    Statutul cu privire la doctrina Botezului, și comisia care se ocupă de acest aspect este condusă de Pastorul Ernest Payne din Oxford, Anglia.

·       După ce a ținut discursul său în cadrul Congresului Baptist Mondial, Dr. Walter O. Lewis i-a fost înmânat un portofoliu plin de aprecieri scrise și semnate de către prieteni și colegi apropiați acestuia de 28 de ani, de când acesta a slujit ca și funcționar al Alianței.

·       Dr. Lewis  și-a început lucrarea printre baptiștii din Europa în 1922, ca și reprezentant al Societății Misionare Externe Baptist Americane. În 1939 el devine secretar general al Alianței, funcție pe care o deține până în anul 1942. De atunci a slujit ca și secretar asociat colaborând cu birouri din Londra, Anglia și Paris, Franța. El este considerat  unul dintre cele mai bine informate persoane când vine vorba despre situația Creștinilor, în special a Baptiștilor, care locuiesc în țări ale Europei devastate de ororile războaielor.