sâmbătă, 6 noiembrie 2021

Avem noi azi părtășie cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt? 1 Ioan 1 – 10 (3)

 Dumnezeu în marea Sa dragoste, nu numai că ne vorbește despre dragostea Sa față de noi oamenii, dar a și dovedit-o cu fapte. Pentru ca dreptatea Lui să rămână neștirbită, adică să rămână drept în judecata Lui, și astfel să ne poată ierta de păcate, L-a trimis în lume pe Fiul Său. Din ignoranță sau nepăsare noi L-am disprețuit, batjocorit, chinuit și omorât, dar Dumnezeu în infinita sa putere și milă, L-a înviat din morți iar acum Domnul Isus este (stă) la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Acum Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că ne invită să fim părtași cu El. Dumnezeu dorește să fim părtași, adică să participăm, să ne bucurăm împreună și să fim beneficiarii lucrurilor pregătite de El.

I.          Invitația lui Dumnezeu la părtășie este cea mai înaltă poziție de care ne face parte Creatorul Universului. V. 3.

1.    Părtășia este cu sfinții lui răscumpărați:

- Apostolii și cei care îi urmează

29. Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.”
(Matei 26:29)

- Sfinții din Vechiul Testament

11. Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. (Matei 8:11)

- Și toți cei ce vor crede în Domnul Isus prin mărturisirea făcută în mod personal

20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. Ioan 17:20.

2.    Părtășia este cu întreaga ființă a Dumnezeirii în toată gloria Sa.

-        Tatăl la care trebuie să ne rugăm și pe care trebuie să-l respectăm întocmai ca pe un Tată din cer.

2. El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: ‘Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. (Luca 11:2)

-        Fiul în Numele căruia trebuie să ne plecăm genunchiul, fiind singurul Mijlocitor.

24. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 16:24)

-        Duhul Sfânt care ne face conștienți că suntem păcătoși și avem nevoie de mântuire.

7. Totuşi vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.
8. Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.
(Ioan 16:7-8)

II.          Părtășia la care suntem chemați este o părtășie deplină, fiind în adevăr și lumină. V. 6.

1.    Dumnezeu este Lumină și în Împărăția Lui nu este nevoie de o strălucire mai mare, deoarece Dumnezeu este sursa luminii.

23. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună ca s-o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu şi făclia ei este Mielul.
(Apocalipsa 21:23)

2.    Dumnezeu lucrează întru lumină, în El nu este întuneric.

21. El le-a mai zis: „Oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniţă sau sub pat? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeşnic?
22. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină.
(Marcu 4:21-22)

3.    Domnul Isus a descoperit oamenilor simpli și credincioși lucrurile lui Dumnezeu.

21. În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu.” (Luca 10:21)

La acest punct trebuie să precizăm deschiderea totală a lui Dumnezeu înspre om. I-a descoperit Dumnezeu omului tot planul Său într-o sinceritate deplină. Nu a vorbit cu viclenie ca să-l ademenească, ci, ceea ce a spus așa s-a și făcut. Acest lucru trebuie să declanșeze în credincios o bucurie și o nădejde deplină, care să ne facă să-L iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice alt lucru sau persoană.

III.          Acceptând părtășia cerută de Dumnezeu, beneficiem de iertarea păcatelor prin sângele Domnului Isus Hristos. V. 7.

1.    Condițiile iertării sunt stabilite de Dumnezeu și noi nu putem modifica sau altera această Lege a iertării.

16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19. Şi judecata aceasta stă în faptul că , odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele.
20. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”
(Ioan 3:16-21)

 

2.    Dacă Dumnezeu lucrează în lumină, sunt obligat să lucrez și eu la fel, deschis, pe față, adică să nu ascund ceva.

Dumnezeu cunoaște atât de bine inima și pornirea omului, slăbiciunile dar și punctele forte. A umbla în lumină nu înseamnă a nu păcătui și a fi perfect, ci, atunci când se întâmplă de păcătuiești să mărturisești lui Dumnezeu păcatul și să nu dai vina pe altul ca să te dezvinovățești. Potrivit timpurilor actuale, cum spunem noi, Dumnezeu vrea o transparență totală din partea noastră așa cum face El.

8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi.
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.
(1 Ioan 1:8-9)

3.    Dumnezeu nu poate fi învinuit cu nimic și niciodată, de aceea trebuie să cercetăm condițiile părtășiei la care suntem chemați și acum să punem în aplicare planul Său.

15. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.
16. Dar ferice de ochii voştri că văd şi de urechile voastre că aud!
17. Adevărat vă spun că mulţi proroci şi oameni neprihăniţi au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeţi voi, şi nu le-au văzut; şi să audă lucrurile pe care le auziţi voi, şi nu le-au auzit.
(Matei 13:15-17)


Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de noi și ne iubește la cel mai înalt nivel, ne invită la această părtășie deplină. Această părtășie acceptată ACUM va continua   și-n eternitate.

Vom fi noi dispuși să renunțăm la unele lucruri care sunt incompatibile cu criteriile legii lui Dumnezeu?

Vrem să iubim părtășia cu Dumnezeu exact așa cum o vrea El pentru noi?

Bunul Dumnezeu să ne ajute să lăsăm lucrurile întunecate ale acestei lumi și să ne bucurăm de faptele din lumina Lui!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu