luni, 11 iunie 2018

Dumitru Gherghel 1919-1989Fr. Gherghel Dumitru, s-a născut la 16 noiembrie 1919, în localitatea Ineu de Criş, jud. Bihor, fiind cel mai mare dintre cei cinci fraţi ai săi.
În anul 1940, la 10 noiembrie, s-a căsătorit cu sora Ecaterina, având împreună pe Dumitru, Mariana şi Florica.
În urma primirii Domnului Isus Hristos ca Mântuitor personal, s-a convertit la credinţa baptistă, împreună cu soţia sa şi au fost botezaţi la 7 martie 1948 în Biserica Baptistă din Ineu de Criş, jud. Bi­hor, de către fr. Gherman Mihai, lucrător cercual.
Simţind chemarea din partea Domnului de a sluji şi de a predica Evanghelia, în anul 1948 a fost tri­mis pentru studii la Seminarul Teologic Baptist din Bucureşti, pe care l-a absolvit la 26 mai 1955.
La 14 mai 1952 a fost ordinat ca păstor, slujind în bisericile din cercul Burzuc, jud. Bihor. A fost trans­ferat la Biserica Creştină Baptista din Tăut, pe care a păstorit-o peste 22 ani. A mai păstorit bisericile baptiste din localităţile Ucuriş, Călacea, Girişul Ne­gru şi Biserica Baptistă nr. 3 Oradea. A botezat peste 250 credincioşi baptişti din comunitate.
Fr. Gherghel a îndeplinit şi funcţiile de membru în comitetul de conducere al Comunităţii Oradea, vicepreşedinte şi preşedinte al acesteia, în perioada 1971—1975.
În ianuarie 1980, a fost pensionat, dar fr. Gherghel a continuat să slujească în cadrul cultului, răspunzând solicitărilor bisericilor de pe raza Comunităţii Oradea.
În toată perioada pastoraţiei sale (41 ani), fr. Gherghel a păstrat cu sfinţenie învăţătura curată a Evangheliei, aşa cum a primit-o de la înaintaşii săi, pionieri pe meleagurile Bihorului.
Fr. Dumitru Gherghel a plecat convins de bucuria revederii în ziua de apoi, împreună cu toţi cei ce au crezut şi cred în jertfa Domnului Isus Hristos.
„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El“ (Psalm 116:5).
Fr. Dumitru Gherghel a fost chemat acasă la Domnul, la 11 ianuarie 1989. Din cei 69 ani de viaţă, fr. Gherghel a trăit 45 de ani în strădania de a face voia lui Dumnezeu şi de a-I fi folositor. Pe ogorul Evangheliei din cadrul Comunităţii Creştine Bap­tiste din Oradea, fr. Gherghel a slujit patruzeci şi unu de ani.

Serviciul divin de înmormântare a avut loc în ziua de 13 ianuarie 1989, în Municipiul Oradea. Au parti­cipat numeroşi credincioşi din bisericile pe care fr. Gherghel Dumitru le-a slujit, în calitate de păstor. Au luat parte şi unsprezece fraţi păstori, colegi de slujire pe ogorul Evangheliei din Comunitatea Ora­dea. Au fost prezenţi fraţi şi surori tineri  şi vârstnici din bisericile creştine baptiste din Municipiul Oradea şi din jud. Bihor.
Serviciul ocazional de înmormântare a început cu rugăciunea de invocare rostită de pastorul Marişcaş Ioan. după care s-a citit textul biblic din II Timotei 4:1—8.
Cu această ocazie au predicat şi au transmis con­doleanţe familiei următorii fraţi : fr. Gheorghe Cioa­ră, păstorul Bisericii Creştine Baptiste clin Tăut, jud. Bihor, biserică pe care cel decedat a păstorit-o peste 22 ani ; fr. Badea Pavel I. păstorul Bisericii Bap­tiste din Tulca, Bihor, coleg de slujire cu fratele plecat în veşnicie, care a arătat că fr. Gherghel a ostenit în slujba încredinţată, făcându-și datoria şi a plecat la Stăpân pentru încoronare.
A urmat fr. Gheorghiţă Nicolae, păstorul Bisericii Baptiste nr. 2 din Oradea, preşedintele Comunităţii Oradea şi membru al Comitetului Uniunii, care a ţinut predica doctrinară pentru acest serviciu.
Fr. Tanc Aurel, păstorul Bisericii Baptiste nr. 4, Oradea, colaborator al fratelui Gherghel, a prezen­tat necrologul.
Programul serviciului de înmormântare a fost îm­podobit şi de participarea fanfarelor din bisericile nr. 3 şi 4 Oradea.
Prima parte a serviciului de înmormântare s-a în­cheiat cu rugăciune de mulţumire, rostită de fr. Miheş Dumitru.
La cimitir, predica ocazională a fost rostită de pastorul Megyesi Iosif, fost coleg şi colaborator în slujire cu cel plecat, iar rugăciunea de mulţumire a fost rostită de fr. Tet Traian, care şi-a exprimat toată recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru cre­dinţa şi nădejdea care a avut-o fr. Gherghel Dumitru, împreună cu noi toţi în reîntâlnirea noastră la glo­rioasa zi a învierii.
Dumnezeu să mângâie familia rămasă în urma fratelui, întărindu-le nădejdea revederii în Patria cerească.
Surse:
Pastor Miheş Dumitru
Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu