sâmbătă, 30 octombrie 2021

Te-ai îmbrăcat cu haina de nuntă dată de Dumnezeu? Matei 22:1-14

 


Dumnezeu Sfântul de la creație și până azi, în 2021, se lasă călcat în picioare de către noi oamenii, care suntem fie că vrem să recunoaștem sau nu, creați de Dumnezeu. Domnul Isus a venit pe pământ și cei din vremea Lui L-au umilit, disprețuit și omorât, dar cu toate acestea, Dumnezeu ne iubește tot atât de mult. În timpul vieții noastre umane putem face ce vrem de cuviință cu ea, dar la sfârșit Dumnezeu ne va cere socoteală. El ne cheamă cu dragoste la El, ne cheamă ca să ascultăm de El, ne pune la îndemână până și hainele (veșmintele) necesare ca să intrăm la nuntă, în sala de festivătăți a lui Dumnezeu, acolo unde vor fi fii cei răscumpărați ai Lui. Dacă nu ne punem la inimă ca azi să ne îmbrăcăm cu hainele Lui, atunci când va veni să-și vadă nuntașii vom amuți și vom fi scoși afară fără vreun drept de apel, pentru că L-am avut la îndemână o viață întreagă. Privește groaza: Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit”. Care va fi reacția noastră atunci?

  I.          Haina de nuntă este obligatorie și fără ea chiar dacă ai intrat în sală, vei fi dat afară. V. 12 și 13

1.    Aceasta demonstrează că după plecarea noastră în veșnicii nu mai putem să ne pregătim.

2.    Când trâmbița anunță venirea Mirelui totul trebuie să fie gata și uleiul în candelă să fie plin. Matei 25:1 - 13

Cele cinci fecioare neînțelepte care nu au avut suficient ulei, chiar dacă și-au procurat uleiul în timp ce mirele se îndrepta spre sala de ospăț, nu le-a folosit la nimic, pentru că au rămas afară bătând la ușă în zadar. Chiar acum bate la ușa îndurării lui Dumnezeu și se va deschide.

10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. (Matei 25:10)

3. Un alt exemplu prin care ni se arată că încă de pe pământ trebuie să ne pregătim este pilda cu talantul. Matei 25:14 – 30.

Dacă nu lucrăm cu talantul acum, când ni se va cere socoteală va fi prea târziu și nu vom mai fi ajutați de nimeni deoarece este tardiv.

Cele 3 întâmplări relatate de Domnul Isus în Sfânta Evanghelie demonstrează că pregătirile pentru a  fi cu Dumnezeu în veșnicie se pot face chiar acum.

II.          Haina de nuntă este dată de Dumnezeu și corespunde standardului slavei Lui.

  Pentru foarte mulți oameni ni se pare de necrezut lucrurile pe care le cere Dumnezeu de la noi, precum să fim ca El, desăvârșiți, și sfinți. Ni se pare atât de ciudat încât uneori considerăm o nebunie să fim ca Dumnezeu. Dacă suntem mai atenți la ceea ce spune Biblia, realizăm că noi nu putem fi Dumnezeu, suntem doar OAMENI, dar putem să ne îmbrăcăm cu caracterul lui Dumnezeu și în caracter, comportare să fim ca El. Acest lucru este poruncă și noi azi trebuie să dovedim:

1.    Caracterul desăvârșit printr-o trăire desăvârșită a noastră asemenea lui Dumnezeu, după cum spune în Matei: 13 – 48

48. Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit. (Matei 5:48)

2.    Caracterul de compasiune, milă, de a fi milos ca Tatăl nostru din cer, care are milă de toți oamenii până și de dușmani. Luca 6: 27 – 36.

36. Fiţi dar milostivi, cum şi Tatăl vostru este milostiv. (Luca 6:36)

3.    Caracterul de demnitate, puritate, pus deoparte, sfânt al lui Dumnezeu care nu face parte din firea umană, este obligatoriu și pentru aceia ce vor viața veșnică.

15. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră.
16. Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.”

(1 Petru 1:15-16)

III.          Haina de nuntă trebuie îmbrăcată acum și este după cum ne spune Biblia caracterul lui Dumnezeu, pe care trebui să ni-l însușim.

Biblia ne spune, că noi trebuie să ne purtăm după modelul lui Dumnezeu oferit nouă prin Isus Cristos, de aceea trebuie în mod obligatoriu să:

1.     Rupem cu felul nostru lumesc de a trăi, numit de Biblie păgânătate și să trăim cu cumpătare, dreptate și evlavie.

11. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat
12. şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13. aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Isus Hristos.
(Tit 2:11-13)

      2. Lepădăm caracterul păcătos în care trăim și să ne apropiem de Domnul Isus care ne spune: „Învățați de la Mine!”

1. Lepădaţi dar orice răutate, orice vicleşug, orice fel de prefăcătorie, de pizmă şi de clevetire
2. şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire,
3. dacă aţi gustat în adevăr că bun este Domnul.
4. Apropiaţi-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă şi scumpă înaintea lui Dumnezeu.
5. Şi voi, ca nişte pietre vii, sunteţi zidiţi ca să fiţi o casă duhovnicească, o preoţie sfântă, şi să aduceţi jertfe duhovniceşti plăcute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.
1 Petru 2:1-5

       3. Ne îmbrăcăm cu caracterul nobil și pur al lui Dumnezeu care este: îndurător, bun, smerit, blând, îndelung răbdător, iertător, plin de dragoste și care este desăvârșit.

12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
Coloseni 3:12-14)

Acestea lucruri ni se par de neatins, dar Dumnezeu ne cere să le atingem și în această privință, El vine în sprijinul nostru, prin faptul că ne-a dat darul Duhului Sfânt care ne ajută, ne vine în ajutor ne face conștienți de greutatea cuvintelor lui Dumnezeu. Duhul Sfânt ne dovedește gravitatea păcatului și  cauzele neascultării de Dumnezeu. De aceea, nu-ți dori să auzi: Prietene’, i-a zis el, ‘cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?’ Omul acela a amuţit”.

Haideți, ca astăzi, să renunțăm la hainele păcătoase ale lumii care aduc moartea o lepădare eternă de la fața lui Dumnezeu și să îmbrăcăm hainele scumpe și alese ale lui Dumnezeu ca să ne bucurăm veșnic împreună cu El.

Doamne ajută, Doamne dă izbândă!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu