vineri, 1 octombrie 2021

În nimeni altul nu este mântuire, doar în Isus Hristos Domnul

 


7. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?”
8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!
9. Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat,
10. s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi.
11. El este ‘piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului’.
12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”
13. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus.

(Faptele apostolilor 4:7-13)

 

Frumusețea lui Dumnezeu constă, în faptul că, ne spune ce să facem și ce să nu facem. El ne repetă acest lucru mereu și mereu iar noi trebuie să fim dispuși să-L ascultăm. Are răbdare mare cu noi, care nici nu se aseamănă cu mica noastră răbdare. Biblia ne repetă că Dumnezeu ne oferă mântuirea într-un singur fel și acest fel nu poate fi schimbat sau corupt de nimeni. Azi ne oprim la cuvintele apostolului Petru, care a primit ordine de la marii preoți de la Templu, ca să nu mai predice în Numele Domnului Isus, dar el plin de îndrăzneală spune acest adevăr: „În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

Conducerea religioasă, marii preoți, s-au lepădat de Domnul Isus, dar ce facem noi azi?

  I.          Dumnezeu a dat unul singur, atunci alte nume nu sunt de la Dumnezeu și nu trebuie să le invocăm. V. 12 – „în nimeni altul”

1.    Dumnezeu ne-a dat Numele Domnului Isus Hristos, ca fiind singurul Nume care este suficient și imposibil fără de El:

a.     În El Dumnezeu ne-a dat vindecare deplină. V. 10.

b.    În El Dumnezeu ne-a ales să fim sfinți

c.     În El suntem înfiați după buna plăcere a lui Dumnezeu.

d.    În El avem răscumpărarea.

e.    Prin sângele Lui dobândim iertarea păcatelor.

f.      În El am fost făcuți moștenitori, ca să slujim spre lauda slavei Sale.

3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.
4. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui,
5. ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,
6. spre lauda slavei harului Său, pe care ni l-a dat în Preaiubitul Lui.
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său
8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;
9. căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi,
10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ.
11. În El am fost făcuţi şi moştenitori, fiind rânduiţi mai dinainte, după hotărârea Aceluia care face toate după sfatul voiei Sale,
12. ca să slujim de laudă slavei Sale, noi, care mai dinainte am nădăjduit în Hristos.
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.
(Efeseni 1:3-14)

2.    Inventarea altor nume, care se invocă în creștinătate nu este de la Dumnezeu, pentru că atunci nu se specifica foarte clar acest lucu.

12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” (Faptele apostolilor 4:12)

3.    La logica invenției de a apela la sfinți pentru a ne duce la Dumnezeu amintesc că Dumnezeu nu este om și nu-L putem mitui. Dumnezeu ne-a dat intrare slobodă prin trupul Domnului Isus și prin sângele Lui iertarea păcatelor.

19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt
20. pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său,
(Evrei 10:19-20)

 

 

II.          Dumnezeu a dat un singur Nume și numai în acest Nume avem vindecare deplină. V. 10.

În toate timpurile diavolul a făcut anumite minuni prin intermediul diferiților oameni care s-au lăsat amăgiți. Azi ne spune apostolul Pavel 7. Căci taina fărădelegii a şi început să lucreze; trebuie numai ca cel ce o opreşte acum să fie luat din drumul ei.
8. Şi atunci se va arăta acel nelegiuit, pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.
9. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase
10. şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi.
(2 Tesaloniceni 2:7-10)

1.    Biblia ne avertizează că nu toate minunile sunt făcute de Dumnezeu și de aceea trebuie să fim atenți la cine mergem pentru vindecare. Doar în Numele Domnului avem o vindecare deplină.

2.    Vindecarea deplină înseamnă două lucruri care trebuie să se petreacă în corpul uman:

a.     Vindecarea sufletească prin ierarea păcatelor. Domnul Isus spune că acest lucru este mai important ca trupul.

28. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă şi sufletul, şi trupul în gheenă. (Matei 10:28)

b.    Vindecarea trupului care este foarte important, dar nu este deplină fără prima vindecare.

1. Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea şi a venit în cetatea Sa.
2. Şi iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa şi a zis slăbănogului: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!”
3. Şi iată că unii din cărturari au zis în ei înşişi: „Omul acesta huleşte!”
4. Isus, care le cunoştea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre?
5. Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele’ sau a zice: ‘Scoală-te şi umblă’?
6. Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te’”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul şi du-te acasă.”
7. Slăbănogul s-a sculat şi s-a dus acasă.
8. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere.
(Matei 9:1-8)

3.    Această vindecare deplină dă o satisfacție deplină prin faptul că numele este scris în cartea vieții din cer.

20. Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.” (Luca 10:20)

Această realizare a unei vindecări depline este posibilă doar prin Domnul Isus Hristos, care ne-a dat această mare șansă.

 

III.          Dumnezeu a dat un singur Nume pe care trebuie să-l alegem și să nu îl lepădăm. V. 11

1.    Dumnezeu a dat omului o grădină minunată în care se întâlnea cu Dumnezeu și aveau părtășie împreună, dar omul printr-un fruct a lepădat ce i-a dat Dumnezeu.

2.    Dumnezeu ne-a dat Cuvântul Său și L-am lepădat și nu am vrut să-L primim, am preferat mai bine povești fără valoare.

14. Le-am dat Cuvântul Tău, şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum Eu nu sunt din lume. (Ioan 17:14)

11. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit.
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.
(Ioan 1:11-13)

3.    Dumnezeu ne-a dat șansa să ne plecăm genunchii în Numele Domului Isus; ne poruncește acest lucru spunând, că doar așa ne va asculta și noi am respins propunerea Lui invocând alte nume.

13. şi orice veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul.
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
(Ioan 14:13-14)

16. Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea. (Ioan 15:16)

23. În ziua aceea, nu Mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat , adevărat vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
24. Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină.
(Ioan 16:23-24)

26. În ziua aceea , veţi cere în Numele Meu şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi.
(Ioan 16:26)

 

Concluzia este următoarea: Dumnezeu ne-a dat un Nume prin care putem fi mântuiți, adică să fim în veșnicie cu Dumnezeu. Acest Nume este Isus Cristos Domnul care a venit ca mântuitor trimis de Dumnezeu. În acest nume trebuie să ne plecăm genunchii și trebuie să cerem de la Dumnezeu ce dorim, dar tot în acest nume. E de datoria noastră, dacă vrem să alegem acest Nume, să-L primim în inima noastră și să ascultăm de Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu