sâmbătă, 23 octombrie 2021

Pregătește-te să dai ochii cu Dumnezeu

 12. „De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi, fiindcă îţi voi face astfel, pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!” (Amos 4:12, VDCC)

În grădina Eden omul s-a ascuns de Dumnezeu, deoarece Adam și Eva s-au temut că au trebuit să dea ochii cu Dumnezeu. Biblia ne spună că într-o zi va trebui să dăm ochii cu Dumnezeu și această întâlnire este de neocolit. Această întâlnire va crea groază sau fericire veșnică. Ce se va întâmpla cu mine, cu tine când ne vom întâlni cu Dumnezeu? Ca să nu fie un dezastru întâlnirea cu Dumnezeu ACUM pregătește-te, mâine se poate să fie prea târziu.

A nu te pregăti să te întâlnești cu Dumnezeu este o nebunie, care te va umple de o groază veșnică!

  I.          Când se închid ochii pentru această lume pământeană se deschid ochii pentru veșnicie și dai ochii cu Dumnezeu.

1.    Această întâlnitre nu poate fi  evitată și este asemănătoare cu cea a lui Adam și a Evei.

7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.
8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
(Geneza 3:7-11,)

2.    Această întâlnire este programată pentru fiecare om.

12. Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. (Romani 14:12)

3.    Această întâlnire trebuie pregătită de pe acum.

15. câtă vreme se zice: „Astăzi, dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:15)

II.          Aici pe pământ Dumnezeu caută să intre în contact cu fiecare om, să-I spună că îl dorește în Împărăția Sa.

1.    Prin Cuvântul Său, și robii lui credincioși care vestesc Evanghelia suntem chemați.

28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30. Căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.”
(Matei 11:28-30)

2.    Neascultând de glasul Domnului, El folosește „Toiagul și Nuiaua” ca să mă abată pe calea cea dreaptă și să intru în staulul unde sunt oile lui.

3.    Dacă tot nu vreau să intru în turma Sa mă pedepsește cu urgiile Lui  ca să mă corecteze, să mă întorc pe calea cea bună .

5. Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii: „Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.
6. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”
7. Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?
8. Dar, dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.
(Evrei 12:5-8)

III.          Dumnezeu ne-a iubit așa de mult că l-a dat la moarte pe fiul Său, de aceea să ne pregătim ca să fim cu El și să nu fim dați afară.

1.    Pregătirea constă în a răspunde invitației Lui

15. Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis: „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu!”
16. Şi Isus i-a răspuns: „Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi.
17. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi: ‘Veniţi, căci iată că toate sunt gata.’
18. Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească. Cel dintâi i-a zis: ‘Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd; rogu-te să mă ierţi.’
19. Un altul a zis: ‘Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.’
20. Un altul a zis: ‘Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.’
21. Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci, stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său: ‘Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.’
22. La urmă, robul a zis: ‘Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit şi tot mai este loc.’
23. Şi stăpânul a zis robului: ‘Ieşi la drumuri şi la garduri şi, pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa.
24. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea.’”
(Luca 14:15-24)

 

2.    Pregătirea constă în a lucra cu talantul încredințat.

14. Atunci , Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa.
15. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi şi altuia unul, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat.
16. Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi.
17. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei.
18. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.
19. După multă vreme, stăpânul robilor acelora s-a întors şi le-a cerut socoteală.
20. Cel ce primise cei cinci talanţi a venit, a adus alţi cinci talanţi şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi cinci talanţi.’
21. Stăpânul său i-a zis: ‘Bine, rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.’
22. Cel ce primise cei doi talanţi a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, mi-ai încredinţat doi talanţi; iată că am câştigat cu ei alţi doi talanţi.’
23. Stăpânul său i-a zis: ‘Bine , rob bun şi credincios, ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău!’
24. Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis: ‘Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat:
25. mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău!’
26. Stăpânul său i-a răspuns: ‘Rob viclean şi leneş! Ai ştiut că secer de unde n-am semănat şi că strâng de unde n-am vânturat,
27. prin urmare se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat înapoi cu dobândă ce este al meu!
28. Luaţi-i dar talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.
29. Pentru că celui ce are, i se va da şi va avea de prisos, dar de la cel ce n-are, se va lua şi ce are!
30. Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo vor fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’
(Matei 25:14-30)

 

3.    Pregătirea constă în îmbrăcarea cu hainele date de El.

12. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare.
13. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi.
14. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre şi fiţi recunoscători.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.
(Coloseni 3:12-16)

IV.          Mesajul lui Dumnezeu este clar, adevărat, tulburător de categoric, care ne avertizează și nu se schimbă, de aceea acum:

1.    Pocăiește-te și pune capăt păcatelor oricare ar fi ele.

2.    Rupe cu păgânătatea acestei lumi care are valori ce ne duc în iad.

3.    Crede-L pe Dumnezeu și pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu după regulile scrise în Cuvântul Său.

Noi, oamenii punem totul pe seama presupunerii, adică  „vom vedea”, dar atunci când vom vedea va fi prea târziu să ne pocăim, să ne pregătim să-L întâlnim pe Dumnezeu. De aceea, Domnul ne avertizează din timp tocmai ca să ne pregătim și să fim gata asemeni celor cinci fecioare înțelepte care au fost gata la timp.

Doamne ajută-ne să ne sculăm din somnul nepăsării și să facem voia Ta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu