sâmbătă, 26 februarie 2022

Pune-te la adăpost de mânia lui Dumnezeu sub aripa Sa ocrotitoare

 


Psalmul 91: 1- 16

Psalmii 36:7 Cât de scumpă este bunătatea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale găsesc fiii oamenilor adăpost.
Psalmii 57:1  Ai milă de mine, Dumnezeule, ai milă de mine, căci în Tine mi se încrede sufletul; la umbra aripilor Tale caut un loc de scăpare până* vor trece nenorocirile.
Psalmii 63:7  Căci Tu eşti ajutorul meu şi sunt plin de veselie la* umbra aripilor Tale.

Ne uităm azi, 26 februarie 2022 și vedem suferința ce apasă aupra Ucrainei din cauza unui om orbit de putere, iar unii dintre noi cer foc din cer peste el, alții îl blestemă și Dumnezeu tace. Doi ani am fost măcinați și manipulați, iar Dumnezeu tace. De ce? Pentru că atunci când Fiul Său preaiubit, unicul în Ghetimani, s-a rugat fierbinte, încât sudoarea i se făcea picături mari de sânge: „ zicând: „Tată, dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuşi facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” (Luca 22:42)” Dumnezeu a tăcut. A tăcut atunci, tace și azi, pentru că vede că nu ne pocăim, deși El ne vorbește prin Cuvântul Său, ne disciplinează și eu și tu suntem tari de urechi și nu suntem sensibili cu inima.

I.        Aripa Sa ocrotitoare este bunănătatea Sa care vrea ca toți oamenii să fie mântuiți.

Dumnezeu ne spune că vede toate nedreptățile, toate ororile, că nu este indifferent, dar ne lasă să creștem împreună cum crește grâul, neghina în lan, dar și spinii și buruienile din holdă, care sunt nocive pentru grâu, până la vremea secerișului. Domnul Isus ne avertizează că nu se poate smulge neghina pentru că s-ar strica grâul la rădăcină. Acceptă adevărul și pune-te la adăpost acum de secerea care este gata să intre în lan și să secere. Acum ni se dă ocazia să devenim grâu prin primirea în inimă a Cuvântului Său Sfânt și putem să scăpăm de mânia viitoare.

19. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine şi pe care o arăţi celor ce se încred în Tine, în faţa fiilor oamenilor! (Psalmii 31:19)

22. Uită-te dar la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu: asprime faţă de cei ce au căzut şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu. (Romani 11:22)

II.        Aripa Sa ocrotitoare este îndurarea Sa împletită cu bunătatea.

6. Adu-Ţi aminte, Doamne, de îndurarea şi bunătatea Ta, căci sunt veşnice. (Psalmii 25:6)

7. Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt. (Psalmii 5:7)

32. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toţi oamenii în neascultare, ca să aibă îndurare de toţi. Ro 11:32

4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
(Efeseni 2:4-5)

III.        Aripa Sa ocrotitoare este Isus Cristos Domnul prin:

Noi omenirea nu am primit cu cinste pe Fiul lui Dumnezeu care a venit să mântuiască, ci ne-am purtat cu dispreț, ocară, batjocură și am strigat: „La moarte cu El”.

1.    Suferințele Lui

Strigăm de ce este suferință, dar noi de ce am pricinuit atâta suferință Domnului Isus, findcă El ne-a iubit și a venit la noi blând.

3. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
4. Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
(Isaia 53:3-4)

10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. (Isaia 53:10)

2.    Rănile Lui.

5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. (Isaia 53:5)

3.    Prin jerfa Sa.

10. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. (Isaia 53:10)

4.    Sângele Lui.

13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.
(Coloseni 1:13-14)

Avem două adevăruri, dar noi îl vedem doar pe unul.

Noi am făcut rău și Dumnezeu a tăcut, omenirea face rău și Dumnezeu tace.

Noi l-am omorât pe Fiul său și Dumnezeu a tăcut.

Pilda judecătorului nedrept

7. Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei?
8. Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
(Luca 18:7-8)

Dumnezeu face și va face dreptate, dar după înțelepciunea Lui

5. Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
6. care va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
7. Şi anume va da viaţa veşnică celor ce, prin stăruinţa în bine, caută slava, cinstea şi nemurirea,
8. şi va da mânie şi urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului şi ascultă de nelegiuire.
9. Necaz şi strâmtorare vor veni peste orice suflet omenesc care face răul: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
10. Slavă, cinste şi pace vor veni însă peste oricine face binele: întâi peste iudeu, apoi peste grec.
11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere faţa omului.
12. Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, şi toţi cei ce au păcătuit având lege vor fi judecaţi după lege.
13. Pentru că nu cei ce aud Legea sunt neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc Legea aceasta vor fi socotiţi neprihăniţi.
(Romani 2:5-13)

Înțelept pentru noi toți acum, este să ne adăpostim în cel mai sigur adăpost, sub aripa Sa ocrotitoare.

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu