sâmbătă, 15 septembrie 2018

Goga Dănilă 1898 – 1979, din GârbovățGoga Dănilă s-a născut la 22 septembrie 1898, în comuna Gârbovăț  jud. Caraş-Severin. Părinţii săi au fost oameni simpli, dar iubitori de carte şi cu înclinaţii spre o viaţă pioasă.
A primit credinţa baptistă la vârsta de 22 de ani, când a auzit Evanghelia propovăduită de către fratele Pavel Ciortuz, în timp ce îşi satisfăcea sta­giul militar la Caransebeş. Timp de un an de zile a cercetat Cuvântul Domnului, trecând prin multe frământări şi îndoieli, datorită persecuţiilor ce s-au dezlănţuit împotriva sa, mai ales din partea fami­liei şi rudeniilor sale. În cele din urmă, s-a hotărât să-l urmeze pe Domnul Isus Hristos cu orice risc şi astfel, în ziua de 7 decembrie 1921, a primit bote­zul credinţei la Lugoj, fiind botezat de către fratele Dumitru Drăgilă.
După botez, a venit în comuna sa natală, unde erau 3 credincioşi baptişti şi cu toate că aceştia erau pe timpul acela foarte dispreţuiţi şi persecutaţi, s-a alăturat lor şi astfel s-au pus bazele Bisericii Bap­tiste din Gîrbovăţ.
În toamna anului 1924, după o activitate de predicare a Evangheliei în localităţile învecinate comunei sale natale, activitate binecuvântată de Dumnezeu cu multe roade, fraţii pastori din cercul bisericesc Prilipeţ, l-au rânduit ca evanghelist pen­tru toate bisericile din Valea Almăjului, precum şi pentru alte părţi din judeţul Caraş.
În anul 1928, fratele Goga Dănilă a mobilizat bisericile ce le păstorea și a trimis pentru „Casa Tineretului” o sumă frumoasă.
La data de 26 octombrie 1926, a fost ordinat ca pastor în Biserica Baptistă din comuna Gîrbovăţ, comisia de ordinare fiind compusă din fraţii : Ioan Suveţ, Vasile Enaşcu, Pavel Ciortuz şi Trăilă Budu.
În anul 1938 Bisericile Baptiste au fost închise, fratele Goga Dănilă alături de alți pastori semnează un memoriu către Ministerul Cultelor și artelor pentru deschiderea bisericilor.
În anul 1941, a făcut parte din delegația care a mers la Ministrul Cultelor, ca să facă cunoscută situația baptiștilor din țară.
De la data ordinării sale, a păstorit pe rând mai multe biserici din Valea Almăjului, aşa cum au cerut împrejurările din acel timp, dar activitatea sa pastorală principală a desfăşurat-o in Biserica Baptistă din comuna Bozovici, timp de 41 de ani, fără întrerupere, avându-l  ca cel mai apropiat cola­borator pe fratele Ioan Țunea, care şi-a pus casa la dispoziţia Bisericii pentru întrunirile la serviciile divine.
Întreaga sa slujire pastorală, în timpul celor 45 de ani de lucrare cu Evanghelia, a fost binecuvântată de Dumnezeu cu mult har şi Biserica Dom­nului din comuna Bozovici s-a putut bucura sub pastoraţia fratelui Goga Dănilă, de multă pace şi prosperitate spirituală.
Dar activitatea fratelui Goga Dănilă s-a desfă­şurat în mod binecuvântat şi în cadrul unor alte organizaţii cultice.
Astfel, între anii 1933—1948, cu excepţia anilor de prigoană, a deţinut funcţia de preşedinte al Comunităţii Bisericilor Baptiste Bozo­vici, care cuprindea toate bisericile din judeţul Caraş.
Nu poate fi trecută cu vederea nici activitatea sa ca preşedinte al Consiliului de Administraţie al Orfelinatului Baptist din Prilipeţ, pe care l-a con­dus timp de 23 de ani, fiind crescuţi şi întreţinuţi în această perioadă 60 de copii orfani din întreaga ţară.
In anul 1950 a fost ales preşedinte al Comunităţii Baptiste Timişoara, iar Ia Congresul Cultului Creştin Baptist, ţinut la Bucureşti în vara anului 1951, a fost ales preşedinte al Uniunii Comunităţilor Creşti­ne din R. S. România, funcţie pe care a deţinut-o până la Congresul următor din anul 1955.
Din anul 1955, până în anul 1959, a activat în cadrul Comunităţii Baptiste Timişoara, în calitate de preşedinte al acesteia.
După o activitate deosebit de binecuvântată în lucrarea Evangheliei, în anul 1961, fratele Goga Dănilă a fost pensionat. Dar şi după pensionare, a continuat să fie activ în lucrarea Bisericii Baptiste din comuna Bozovici, îndrumând şi sfătuind nu nu­mai pe credincioşii bisericii respective, ci şi pe fra­ţii pastori care lucrau în cercul bisericesc din Valea Almăjului.
Fratele Goga Dănilă, a fost nu numai un bun slujitor al Evangheliei, ci şi un bun cetăţean, care a ştiut să cultive în rândurile credincioşilor pe care i-a păstorit, un înalt spirit de patriotism, de dragoste curată faţă de patria şi poporul român,  el însuşi fiind o bună pildă în toate aceste privinţe.
În ziua de 30 martie 1979,  la vârsta de 81 de ani şi după 45 de ani de activitate în slujba Evangheliei, pastorul Goga Dănilă a fost chemat acasă, Ia Domnul, pentru a primi răsplata tuturor ostene­lilor sale.
Serviciul divin de înmormântare, a avut loc în ziua de 1 aprilie 1979, în comuna Bozovici, jud. Caraş-Severin, fiind condus de fratele Nicolae Românu, membru în Comitetul Executiv al Uniunii şi pastor al Bisericii Baptiste din Bozovici.
La serviciul divin de înmormântare, au fost pre­zenţi fraţii : Pavel Bărbătei, secretarul general al Uniunii, reprezentând conducerea cultului, Dr. Ioan Bunaciu, directorul Seminarului Teologic Baptist şi Ioachim Țunea, redactorul revistei cultului. De ase­menea, au fost prezenţi mai mulţi fraţi păstori din Comunitatea Baptistă Timişoara, precum şi un mare număr de credincioşi baptişti atât din bisericile bap­tiste din Valea Almăjului, pe care fratele Goga Dănilă le-a păstorit, cât şi din alte biserici din jude­ţul Caraş-Severin, unde frăţietatea noastră l-a iu­bit şi l-a stimat pentru activitatea sa deosebit de binecuvântată.
Surse:
Alexa Popovici
Ioan Bunaciu
Ioachim Țunea
Farul Creștin
Glasul Tineretului Baptist
Îndrumătorul Creștin Baptist

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu